KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Zwolnienie z ponoszenia opłat notarialnych

 

Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek, sąd, który wyznaczył notariusza, na podstawie taksy.

W przypadku ponoszenia opłat notarialnych przez Skarb Państwa pojawia się kwestia podatku od towarów i usług (VAT). W sytuacji gdy strona czynności notarialnej sama ponosi koszty notarialne, notariusz zawsze pobiera wynagrodzenie wraz z podatkiem VAT.

Powyższa kwestia była przedmiotem rozważań jednego z ostatnich postanowień Sąd Najwyższego, sygn. akt III CZP 27/12, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, iż nie ma podstaw prawnych, by notariusze domagali się zwiększenia urzędówek o VAT, co mają zapisane np. adwokaci i radcowie.

Na uzasadnienie tego orzeczenia niestety musimy jeszcze poczekać około dwóch miesięcy.

Jak wynika z powyższego niezbędna jest zatem nowelizacja przepisów.