KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Zasiedzenie drogi publicznej

 

Nie można zasiedzieć drogi publicznej – zakaz ten jednak nie zawsze dotyczy przyległego pasa (wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt IV CSK 556/13).

Drogi publiczne są wyłączone z obrotu (res extra commercium), dlatego tez nie można ich zasiedzieć. Powyższy zakaz dotyczy jedynie dróg wykorzystywanych do prowadzenia ruchu drogowego, a nie takich – co do których są plany takiego wykorzystywania

Jeżeli planowana droga przez dziesiątki lat nie powstała, a nieruchomość na nią przeznaczona znajduje się przez cały ten czas w posiadaniu osób trzecich, to samo wpisanie drogi do ewidencji gruntów nie powoduje wyłączenia jej z obrotu prawnego.

W każdym przypadku należy rozstrzygnąć czy przyległy pas i droga publiczna mogą rzeczywiście stanowić funkcjonalną, techniczną i przestrzenną całość, pozwalającą na zastosowanie art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z treści którego wynika, że drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, zaś drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

W każdym przypadku należy ustalić jaki jest przebieg i lokalizacja przyległego pasa w stosunku do istniejącej już drogi publicznej. Sąd Okręgowy to pominął i w związku z brakiem pełnych ustalen faktycznych Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Ssądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.