KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska


Wymagane dokumenty

UMOWA SPRZEDAŻY LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

 1. nr księgi wieczystej,
 2. dane osobowe stron (osoba fizyczna: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ewidencyjny PESEL a w przypadku jego braku data urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości i data jego ważności, osoba prawna: nazwa, dane osobowe przedstawicieli, REGON, NIP, nr KRS, adres siedziby, tekst jednolity umowy spółki),
 3. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego nabycia/ prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/ akt poświadczenia dziedziczenia), jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia – także podstawa nabycia przez spadkodawcę,
 4. zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie zobowiązań podatkowych wynikających ustawy o podatku od spadków i darowizn – w sytuacji nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, lub po dniu 31 grudnia 2006 roku w drodze darowizny bądź nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 5. zaświadczenie od administratora nieruchomości wspólnej potwierdzające brak zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych i zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości – wydane nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym podpisaniem aktu notarialnego,
 6. zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy potwierdzające fakt, że w lokalu nikt nie jest zameldowany – wydane nie wcześniej niż 3 dni przed planowanym podpisaniem aktu notarialnego,
 7. aktualne zaświadczenie banku potwierdzające wysokość zobowiązania kredytowego zabezpieczonego hipoteką wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego na który należy dokonać spłaty oraz promesą wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki po dokonaniu spłaty kredytu – w sytuacji gdy zbywany lokal obciążony jest hipoteką i część ceny sprzedaży przeznaczana jest na spłatę zobowiązania nią zabezpieczonego,
 8. oryginał podpisanej umowy kredytowej (do wglądu) – w przypadku zapłaty ceny z kredytu bankowego,
 9. oświadczenie banku o udzieleniu kredytu – w przypadku ustanawiana w akcie notarialnym przez kupujących hipoteki na zabezpieczenie zobowiązań kredytowych,
 10. świadectwo charakterystyki energetycznej,
 11. cena, sposób i terminy jej zapłaty,
 12. termin wydania lokalu,
 13. nr rachunku bankowego na który będzie płacona cena sprzedaży,
 14. jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika – oryginał wypisu pełnomocnictwa,
 15. ewentualnie wymagane prawem lub umową spółki uchwały odpowiednich organów.

UMOWA SPRZEDAŻY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 1. zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, stwierdzające: komu przysługuje prawo do lokalu, brak zadłużeń z tytułu opłat eksploatacyjnych, a ponadto zawierające informację o tytule prawnym spółdzielni do gruntu,
 2. nr księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 3. dane osobowe stron (osoba fizyczna: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ewidencyjny PESEL a w przypadku jego braku data urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości i data jego ważności, osoba prawna: nazwa, dane osobowe przedstawicieli, REGON, NIP, nr KRS, adres siedziby, tekst jednolity umowy spółki),
 4. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego nabycia/ przydział/ prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/ akt poświadczenia dziedziczenia), jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia – także podstawa nabycia przez spadkodawcę,
 5. zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie zobowiązań podatkowych wynikających ustawy o podatku od spadków i darowizn – w sytuacji nabycia prawa w drodze dziedziczenia, lub po dniu 31 grudnia 2006 roku w drodze darowizny bądź nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 6. zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy potwierdzające fakt, że w lokalu nikt nie jest zameldowany – wydane nie wcześniej niż 3 dni przed planowanym podpisaniem aktu notarialnego,
 7. aktualne zaświadczenie banku potwierdzające wysokość zobowiązania kredytowego zabezpieczonego hipoteką wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego na który należy dokonać spłaty oraz promesą wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki po dokonaniu spłaty kredytu – w sytuacji gdy zbywany lokal obciążony jest hipoteką i część ceny sprzedaży przeznaczana jest na spłatę zobowiązania nią zabezpieczonego,
 8. oryginał podpisanej umowy kredytowej (do wglądu) – w przypadku zapłaty ceny z kredytu bankowego,
 9. oświadczenie banku o udzieleniu kredytu – w przypadku ustanawiana w akcie notarialnym przez kupujących hipoteki na zabezpieczenie zobowiązań kredytowych,
 10. świadectwo charakterystyki energetycznej,
 11. cena, sposób i terminy jej zapłaty,
 12. termin wydania lokalu,
 13. nr rachunku bankowego na który będzie płacona cena sprzedaży,
 14. jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika – oryginał wypisu pełnomocnictwa,
 15. ewentualnie wymagane prawem lub umową spółki uchwały odpowiednich organów.

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 1.  nr księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 2. dane osobowe stron (osoba fizyczna: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ewidencyjny PESEL a w przypadku jego braku data urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości i data jego ważności, osoba prawna: nazwa, dane osobowe przedstawicieli, REGON, NIP, nr KRS, adres siedziby, tekst jednolity umowy spółki),
 3. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego nabycia/ akt własności ziemi/ prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/ akt poświadczenia dziedziczenia/ prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia), jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia – także podstawa nabycia przez spadkodawcę,
 4. zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie zobowiązań podatkowych wynikających ustawy o podatku od spadków i darowizn – w sytuacji nabycia prawa w drodze dziedziczenia, zasiedzenia lub po dniu 31 grudnia 2006 roku w drodze darowizny bądź nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 5. wypis z rejestru gruntów z adnotacją, iż służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej – wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną umową,
 6. wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, iż służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej – wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną umową – w przypadku odłączania 1 z działek i zakładania nowej księgi wieczystej,
 7. mapa z projektem podziału z adnotacją, iż służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział z pieczęcią o prawomocności oraz wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich działek powstałych z podziału z adnotacją, iż służą do dokonywania wpisów w księdze wieczystej – w przypadku gdy Strona Sprzedająca dokonała podziału nieruchomości, ale go nie ujawniła w księdze wieczystej (jeżeli organ wydający mapę z projektem podziału nie chce postawić na niej pieczęci o przeznaczeniu do ksiąg wieczystych – ponadto wykaz zmian gruntowych z taką pieczęcią),
 8. aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości lub aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu w planie przedmiotowej nieruchomości,
 9. jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym – zaświadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy potwierdzające fakt, że w budynku nikt nie jest zameldowany – wydane nie wcześniej niż 3 dni przed planowanym podpisaniem aktu notarialnego,
 10. aktualne zaświadczenie banku potwierdzające wysokość zobowiązania kredytowego zabezpieczonego hipoteką wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego na który należy dokonać spłaty oraz promesą wydania zezwolenia na wykreślenie hipoteki po dokonaniu spłaty kredytu – w sytuacji gdy zbywany lokal obciążony jest hipoteką i część ceny sprzedaży przeznaczana jest na spłatę zobowiązania nią zabezpieczonego,
 11. oryginał podpisanej umowy kredytowej (do wglądu) – w przypadku zapłaty ceny z kredytu bankowego,
 12. oświadczenie banku o udzieleniu kredytu – w przypadku ustanawiana w akcie notarialnym przez kupujących hipoteki na zabezpieczenie zobowiązań kredytowych,
 13. świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków,
 14. jeżeli nieruchomość jest zabudowana – decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie budynku do użytkowania,
 15. cena, sposób i terminy jej zapłaty,
 16. termin wydania nieruchomości,
 17. nr rachunku bankowego na który będzie płacona cena sprzedaży,
 18. jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika – oryginał wypisu pełnomocnictwa,
 19. ewentualnie wymagane prawem lub umową spółki uchwały odpowiednich organów.

UMOWA DAROWIZNY LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

 1. nr księgi wieczystej,
 2. dane osobowe stron (osoba fizyczna: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ewidencyjny PESEL a w przypadku jego braku data urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości i data jego ważności, osoba prawna: nazwa, dane osobowe przedstawicieli, REGON, NIP, nr KRS, adres siedziby, tekst jednolity umowy spółki),
 3. jeżeli darowizna dokonywana jest pomiędzy osobami fizycznymi odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, z których wynikać będzie pokrewieństwo pomiędzy Darczyńcą a Obdarowanym,
 4. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego nabycia/ prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/ akt poświadczenia dziedziczenia), jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia – także podstawa nabycia przez spadkodawcę,
 5. zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie zobowiązań podatkowych wynikających ustawy o podatku od spadków i darowizn – w sytuacji nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, lub po dniu 31 grudnia 2006 roku w drodze darowizny bądź nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 6. świadectwo charakterystyki energetycznej,
 7. wartość lokalu,
 8. termin wydania lokalu,
 9. jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika – oryginał wypisu pełnomocnictwa,
 10. ewentualnie wymagane prawem lub umową spółki uchwały odpowiednich organów

UMOWA DAROWIZNY SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 1. zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, stwierdzające: komu przysługuje prawo do lokalu, brak zadłużeń z tytułu opłat eksploatacyjnych, a ponadto zawierające informację o tytule prawnym spółdzielni do gruntu,
 2. nr księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 3. dane osobowe stron (osoba fizyczna: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ewidencyjny PESEL a w przypadku jego braku data urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości i data jego ważności, osoba prawna: nazwa, dane osobowe przedstawicieli, REGON, NIP, nr KRS, adres siedziby, tekst jednolity umowy spółki),
 4. jeżeli darowizna dokonywana jest pomiędzy osobami fizycznymi odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, z których wynikać będzie pokrewieństwo pomiędzy Darczyńcą a Obdarowanym,
 5. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego nabycia/ przydział/ prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/ akt poświadczenia dziedziczenia), jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia – także podstawa nabycia przez spadkodawcę,
 6. zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie zobowiązań podatkowych wynikających ustawy o podatku od spadków i darowizn – w sytuacji nabycia prawa w drodze dziedziczenia, lub po dniu 31 grudnia 2006 roku w drodze darowizny bądź nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 7. świadectwo charakterystyki energetycznej,
 8. wartość prawa,
 9. termin wydania lokalu,
 10. jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika – oryginał wypisu pełnomocnictwa,
 11. ewentualnie wymagane prawem lub umową spółki uchwały odpowiednich organów.

UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 1. nr księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 2. dane osobowe stron (osoba fizyczna: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ewidencyjny PESEL a w przypadku jego braku data urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości i data jego ważności, osoba prawna: nazwa, dane osobowe przedstawicieli, REGON, NIP, nr KRS, adres siedziby, tekst jednolity umowy spółki),
 3. jeżeli darowizna dokonywana jest pomiędzy osobami fizycznymi odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, z których wynikać będzie pokrewieństwo pomiędzy Darczyńcą a Obdarowanym,
 4. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego nabycia/ akt własności ziemi/ prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/ akt poświadczenia dziedziczenia/ prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia), jeżeli nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia – także podstawa nabycia przez spadkodawcę,
 5. zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie zobowiązań podatkowych wynikających ustawy o podatku od spadków i darowizn – w sytuacji nabycia prawa w drodze dziedziczenia, zasiedzenia lub po dniu 31 grudnia 2006 roku w drodze darowizny bądź nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 6. wypis z rejestru gruntów z adnotacją, iż służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej – wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną umową,
 7. wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, iż służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej – wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną umową – w przypadku odłączania 1 z działek i zakładania nowej księgi wieczystej,
 8. mapa z projektem podziału z adnotacją, iż służy do dokonywania wpisów w księdze wieczystej, ostateczna decyzja zatwierdzająca podział z pieczęcią o prawomocności oraz wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich działek powstałych z podziału z adnotacją, iż służą do dokonywania wpisów w księdze wieczystej – w przypadku gdy Strona Sprzedająca dokonała podziału nieruchomości, ale go nie ujawniła w księdze wieczystej (jeżeli organ wydający mapę z projektem podziału nie chce postawić na niej pieczęci o przeznaczeniu do ksiąg wieczystych – ponadto wykaz zmian gruntowych z taką pieczęcią),
 9. świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków,
 10. wartość nieruchomości,
 11. termin wydania nieruchomości,
 12. jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika – oryginał wypisu pełnomocnictwa,
 13. ewentualnie wymagane prawem lub umową spółki uchwały odpowiednich organów.

POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

 1. odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
 2. zaświadczenie o nr PESEL Spadkodawcy (wydaje Urząd Dzielnicy lub Gminy ostatniego miejsca zamieszkania Spadkodawcy),
 3. testamenty – jeżeli Spadkodawca jakiekolwiek sporządzał,
 4. odpisy skrócone aktów urodzenia Spadkobierców, którzy nie zmieniali nazwisk w wyniku zawarcia małżeństwa,
 5. odpisy skrócone aktów małżeństw Spadkobierców, którzy zmienili nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa,
 6. odpisy skrócone aktów zgonu osób które nie dożyły otwarcia spadku, a gdyby dożyły – byłyby powołane do spadku z mocy ustawy,
 7. dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stany cywilne nr ewidencyjne PESEL, adresy zamieszkania, nr dowodów tożsamości i data ich ważności),
 8. nr ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku, a w przypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa dodatkowo wypis z rejestru gruntów,
 9. przy poświadczeniu dziedziczenia wszyscy muszą stawić się osobiście – nie mogą być reprezentowani przez pełnomocnika.

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU

 1. odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy,
 2. testamenty – jeżeli Spadkodawca jakiekolwiek sporządzał,
 3. informacja o spadkobiercach, którzy już przyjęli lub odrzucili spadek,
 4. dane osobowe stawających (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stany cywilne nr ewidencyjne PESEL, adresy zamieszkania, nr dowodów tożsamości i data ich ważności),
 5. jeżeli oświadczenie składane jest w imieniu małoletniego – ponadto prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego wyrażające zgodę na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniego,
 6. jeżeli stawający ma być reprezentowany przez pełnomocnika – oryginał wypisu pełnomocnictwa.

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku umowy przedmałżeńskiej planowana data zawarcia małżeństwa,
 2. dane osobowe stawających (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stany cywilne nr ewidencyjne PESEL, adresy zamieszkania, nr dowodów tożsamości i data ich ważności),
 3. jeżeli którakolwiek ze stron ma być reprezentowana przez pełnomocnika – oryginał wypisu pełnomocnictwa,
 4. w przypadku rozwiązania umowy majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa którą małżonkowie chcą rozwiązać,
 5. w przypadku zawarcia umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską o nieruchomości – dodatkowo potrzebne będą dokumenty związane z przedmiotem który wejdzie w skład wspólnego majątku małżonków.

PEŁNOMOCNICTWA

 1. dane osobowe Mocodawcy (osoba fizyczna: imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr ewidencyjny PESEL a w przypadku jego braku data urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu tożsamości i data jego ważności, osoba prawna: nazwa, dane osobowe przedstawicieli, REGON, NIP, nr KRS, adres siedziby, tekst jednolity umowy spółki),
 2. dane osobowe Pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr ewidencyjny PESEL a w przypadku jego braku data urodzenia, obecny adres zamieszkania),
 3. zakres pełnomocnictwa,
 4. informacja czy pełnomocnik może być druga stroną czynności prawnej, czy może udzielać dalszych pełnomocnictw i czy pełnomocnictwo jest ograniczone w czasie.