KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Testamenty transgraniczne

 

 

Od 2015 roku notariusze będą sporządzać testamenty z elementem transgranicznym.

W sierpniu 2015 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Rozporządzenie to weszło w życie 21 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ale na mocy przepisów przejściowych zawartych w art. 83 – rozporządzenie stosuje się do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 toku.

Zgodnie z rozporządzeniem prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci.

Każdy może dokonać wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci, jako prawa, któremu podlegają sprawy dotyczące jego spadku. Każdy, kto posiada więcej niż jedno obywatelstwo, może wybrać prawo każdego państwa, którego obywatelstwo posiada. Jednak wyboru takiego będzie należało dokonać w testamencie.

Do powyższych zmian przygotowują się już polscy notariusze, którzy zwrócili się do ministra sprawiedliwości o dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w ten sposób, aby maksymalna taksa notarialna za sporządzenie testamentu z elementem transgranicznym wynosiła 300 zł (obecnie za sporządzenie testamentu zwykłego maksymalna taksa to 50 zł), ze względu na fakt że do sporządzenia takiego testamentu notariusz musi dołożyć o wiele więcej pracy, w szczególności dokonać analizy właściwego prawa obcego.

Na podstawie wyżej powołanego rozporządzenia ustanowione zostało także europejskie poświadczenie spadkowe, które będzie przygotowane według jednego wzoru w całej Unii Europejskiej i będzie ono wywoływać skutki we wszystkich państwach Wspólnoty, bez potrzeby stosowania jakiejkolwiek szczególnej procedury.