KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego sygn. akt V CSK 425/13 zakup prawa użytkowania wieczystego w postępowaniu upadłościowym nie zwalnia z obowiązku zabudowania nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie spółka nabyła w 2004 roku od syndyka masy upadłości prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki. W dacie powyższego nabycia minął już termin do którego poprzedni użytkownik wieczysty zobowiązany był wybudować na przedmiotowej działce dom wielorodzinny. Poprzedni użytkownik wieczysty kilkakrotnie występował do gminy z wnioskiem o przedłużenie terminu wybudowania domu wielorodzinnego i taką zgodę od gminy otrzymał. Spółka po kilku latach od nabycia również wystąpiła z takim wnioskiem, jednak nie otrzymała od gminy żadnej odpowiedzi. Spółka otrzymała decyzję o pozwoleniu na budowę budynku wielorodzinnego, jednak nie rozpoczęła jego budowy.

W związku z powyższym gmina obciążyła Spółkę dodatkową opłatą wynikającą z braku wywiązania się z obowiązku zabudowy, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, a następnie gmina rozwiązała umowę o oddanie w użytkowanie wieczyste przedmiotowej działki i zażądała zwrotu nieruchomości.

Spółka broniła się, iż w związku z tym, że nabycie przez nią prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki nastąpiło od syndyka, to nabycie to jest wolne od wszelkich obciążeń, w tym od obowiązku zabudowy w określonym terminie.

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej stanął po stronie Spółki, zaś Sąd Apelacyjny w Katowicach przyznał rację gminie

Zdaniem Sądu Najwyższego gdyby Spółka wystąpiła do gminy z wnioskiem o przedłużenie terminu zabudowy niezwłocznie po nabyciu, a nie po kilku latach, rozstrzygnięcie sądu mogłoby być inne. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina ma prawo w umowie ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego określić cel, na jaki ma być wykorzystana nieruchomość, a w przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku przez użytkownika wieczystego naliczyć dodatkowa opłatę, a nawet rozwiązać umowę. Sąd Najwyższy nie podzielił stanowiska Spółki dotyczącego braku wszelkich obciążeń w przypadku nabycia prawa użytkowania wieczystego w postępowaniu upadłościowym i oddalił skargę kasacyjną Spółki.