KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości

 

 

Przez pierwsze zasiedlenie ustawa o podatku od towarów i usług rozumie oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 

a)  wybudowaniu lub

b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

 

„Pierwsze zasiedlenie” nie jest jednoznaczne z użytkowaniem (rozpoczęciem użytkowania) budynku czy też budowli – budynek (budowla) może być użytkowany, nie będąc jeszcze przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu. Do pierwszego zasiedlenia dochodzi dopiero w przypadku wydania do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.10 i 10a ustawy VAT oraz art. 2 pkt 14 tej ustawy dostawa części budynku oddanego w najem korzysta ze zwolnienia od opodatkowania (art. 43 ust.1 pkt 10), gdyż dostawa w tym przypadku nie jest wykonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, jak też od pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż dwa lata.

Natomiast w odniesieniu do części budynku, która nie była wynajmowana, warunek wynikający z definicji pierwszego zasiedlenia zostanie wypełniony dopiero w momencie planowanej dostawy i sprzedaż tej części nieruchomości nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ani pkt 10a.

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt a Dyrektywy 2006/112 WE Rady opodatkowaniu VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze. W związku z powyższym możliwe jest oddzielne opodatkowanie dostawy części tego samego towaru w sytuacji takiej jak w analizowanej sprawie, kiedy dostawa budynku tylko w części może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zwolnienia z VAT musi badać także takie przypadki.

I SA/Gd 646/14 – Wyrok WSA w Gdańsku