KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Opodatkowanie sprzedaży roszczeń do warszawskiej nieruchomości dekretowej

We wrześniu 1948 r. pełnomocnik rodziny złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej, a w 1952 r. właścicielom odmówiono tego prawa, zaś własność gruntu wraz z budynkami przeszła na rzecz państwa. W 2003 r. powyższe rozstrzygnięcia zostały unieważnione.
Umową przedwstępną sprzedaży z dnia 27 maja 2011 r., sporządzoną przed notariuszem, wnioskodawca i pozostali spadkobiercy współwłaścicieli zobowiązali się do sprzedania wszelkich praw i roszczeń do nieruchomości położonej w Warszawie, w tym wynikających z Dekretu lub też w przypadku nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.
Umową sprzedaży z dnia 24 października 2011 r., sporządzoną przed notariuszem wnioskodawca sprzedał wszelkie przysługujące mu prawa i roszczenia do nieruchomości w Warszawie, w tym wynikające z Dekretu. Przejście praw będących przedmiotem umowy sprzedaży nastąpiło w dniu jej zawarcia, tj. w dniu 24 października 2011r.
W powyższej sprawie powstał spór czy sprzedaż roszczeń do nieruchomości usytuowanej w Warszawie objętej dekretem Bieruta stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw do nich czy też z innych praw majątkowych.
Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie uznał, iż pieniądze ze sprzedaży praw i roszczeń o zwrot nieruchomości to przychód, o którym mówi art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako że w dacie jego sprzedaży prawo to jeszcze nie istniało.
Wyrok jest prawomocny – sygnatura akt: II FSK 425/13.