KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Opłaty i podatki

Wysokość wynagrodzenia notariusza za dokonywane przez Państwa czynności w naszej Kancelarii ustalana jest na podstawie umowy między Państwem a notariuszem i jest uzależniona od rodzaju i stopnia skomplikowania danej czynności, a także czasu poświęconego na jej  przygotowanie. Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Ponadto, w zależności od rodzaju dokonywanej czynności, mogą Państwo spodziewać się następujących opłat:

OPŁATY SĄDOWE

Są to opłaty pobierane za pośrednictwem notariusza przez sąd wieczystoksięgowy od wniosków wieczystoksięgowych zawartych w akcie notarialnym, ich wysokość reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i są one następujące:

 • 200 zł – od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteka, służebność, użytkowanie); jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł;
 • 150 zł – od wniosku o:
  • wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności;
  • wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
  • wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 hektarów;
  • wpis praw osobistych i roszczeń;
  • wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (hipoteki, służebności, użytkowania);
 • 60 zł  od wniosku o:
  • założenie księgi wieczystej;
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
  • odłączenie nieruchomości lub jej części;
  • sprostowanie działu I-O;
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • dokonanie innych wpisów

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Notariusz jako płatnik tego podatku jest zobowiązany obliczyć go, pobrać od strony zobowiązanej do jego uiszczenia i odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego; podatek ten reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą:

 • podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają:
  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  • ustanowienie hipoteki,
  • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowy spółki.
 • obowiązek podatkowy ciąży:
  • przy umowie sprzedaży – na kupującym;
  • przy umowie zamiany – na stronach czynności;
  • przy umowie darowizny – na obdarowanym;
  • przy umowie dożywocia – na nabywcy własności nieruchomości;
  • przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;
  • przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności;
  • przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – na biorącym pożyczkę lub przechowawcy;
  • przy ustanowieniu hipoteki – na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki;
  • przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.
 • stawki podatku wynoszą:
  • od umowy sprzedaży, zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
   • nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%;
   • innych praw majątkowych – 1%;
  • od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 2% (z zastrzeżeniem wynikającym z ustawy);
  • od ustanowienia hipoteki:
   • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1%, 
   • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej  – 19 zł;
  • od umowy spółki – 0,5%.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Notariusz jako płatnik tego podatku – w zakresie darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie – jest zobowiązany obliczyć go, pobrać od strony zobowiązanej do jego uiszczenia i odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego; podatek ten reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą:

 • 1) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  • darowizny, polecenia darczyńcy;
  • zasiedzenia;
  • nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności;
 • 2) zwolnione zostało od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, przy zachowaniu warunków określonych w art. 4a ustawy, a w szczególności pod warunkiem, że:
  • zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 ustawy, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem art. 4a ust. 2 i 4 ustawy, oraz
  • udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
 • 3) opisany w punkcie nr 2, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:
  • wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy lub
  • nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego;
 • 4) do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:
  • do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  • do grupy III – innych nabywców;
 • 5) opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:
  • 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej;
 • 6) podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według skal przedstawionych na tabeli poniżej.
Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi
ponad do  
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
  10 278,00 zł 3,00%
10 278,00 zł 20 556,00 zł 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10 278,00 zł
20 556,00 zł   822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20 556,00 zł
2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
  10 278,00 zł 7,00%
10 278,00 zł 20 556,00 zł 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10 278,00 zł
20 556,00 zł   1 644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20 556,00 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
  10 278,00 zł 12,00%
10 278,00 zł 20 556,00 zł 1 233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10 278,00 zł
20 556,00 zł   2 877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20 556,00 zł

 

WYPISY AKTÓW NOTARIALNYCH

Są to kopie podpisanego przez Państwa oryginału aktu notarialnego, sporządzane w liczbie, która jest zależna od dokonywanej czynności, wypis ma moc prawną oryginału; za sporządzenie wypisu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę + 23 % podatku VAT.

 

ZWOLNIENIE OD OPŁAT NOTARIALNYCH

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.

Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej.

Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.