KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej.

Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie do czynności notarialnych zalicza się:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu),
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.

Jeżeli osoba biorąca udział w czynnościach:

 • nie zna języka polskiego i do czynności nie jest dołączony przekład na inny znany tej osobie język, notariusz powinien przetłumaczyć akt lub inny dokument osobiście albo przy pomocy tłumacza;
 • jest głucha lub głuchoniema, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może przywołać do czynności biegłego;
 • jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę; o powyższym notariusz powinien uprzedzić osoby zainteresowane;
 • nie umie lub nie może pisać, powinna na dokumencie złożyć tuszowy odcisk palca; obok tego odcisku zaś inna osoba wpisze imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać, umieszczając swój podpis;
 • może złożyć podpis jedynie w alfabecie nieznanym notariuszowi, należy stwierdzić, że jest to podpis tej osoby.