KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Czynności notarialne z udziałem osób głuchych

 

Stosownie do treści art. 87 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie jeśli osoba biorąca udział w czynnościach jest głucha, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może przywołać do czynności biegłego, zaś na życzenie takiej osoby notariusz powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę (o powyższym notariusz powinien uprzedzić osoby zainteresowane).

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania umowy darowizny udzielone przez osobę głuchą musi zawierać wzmiankę, z treści której wynikać będzie, że treść czynności jest dla niej zrozumiała. Jeśli takiej wzmianki zabraknie, zarówno pełnomocnictwo jak i darowizna będą nieważne.

Powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2001 roku, sygn. akt III CZP 36/01, Sąd Okręgowy stwierdził, że powyższy przepis ustawy Prawo o notariacie dotyczy nie tylko przypadków całkowitej głuchoty, ale też takich, w których upośledzenie słuchu jest na tyle znaczne, że nie jest możliwe prawidłowe porozumienie się z daną osobą.

Sąd Apelacyjny potwierdził nieważność dokonanych czynności (sygn. akt I ACa 416/13).