KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Category: Prawo podatkowe

Opodatkowanie sprzedaży roszczeń do warszawskiej nieruchomości dekretowej

We wrześniu 1948 r. pełnomocnik rodziny złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej, a w 1952 r. właścicielom odmówiono tego prawa, zaś własność gruntu wraz z budynkami przeszła na rzecz państwa. W 2003 r. powyższe rozstrzygnięcia zostały unieważnione. Umową przedwstępną sprzedaży z dnia 27 maja 2011 r., sporządzoną przed notariuszem, wnioskodawca i pozostali spadkobiercy współwłaścicieli […]

Read More

Niepodzielna wspólność małżeńska

  Wadliwy jest pogląd, zgodnie z którym, w wyniku śmierci jednego małżonków znajdującego się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, drugi małżonek nabywa w drodze spadku po pierwszym małżonku, po raz drugi, udział w tej samej nieruchomości, ponieważ, z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej, nie jest możliwe wyodrębnienie […]

Read More

Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości

    Przez pierwsze zasiedlenie ustawa o podatku od towarów i usług rozumie oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:   a)  wybudowaniu lub b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.   „Pierwsze […]

Read More

Podatek od nieruchomości a działalność gospodarcza

  Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 czerwca 2014 roku, sygn. akt I SA/Go 271/14, podstawowym kryterium decydującym o uznaniu przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jako związanych z działalnością gospodarczą, jest sam fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, przy czym bez znaczenia pozostaje okoliczność, […]

Read More