KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Category: Prawo o notariacie

Bankowe tytuły egzekucyjne niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż bank i jego klient są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron, a zatem powinny mieć więc równe możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. A na podstawie obecnie obowiązujących przepisów Prawa bankowego bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący […]

Read More

Pokwitowanie ceny w akcie notarialnym objęte jest domniemaniem zgodności 
z prawdą, które może zostać obalone.

  Pokwitowanie stanowi potwierdzenie wykonania – jest ono źródłem wynikającego z jego treści domniemania, że świadczenie zostało spełnione (art. 462 Kodeksu cywilnego). Z punktu widzenia prawa procesowego, co do zasady, pokwitowanie jest dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego i jako taki potwierdza jedynie, że osoba, która je podpisała złożyła tej treści oświadczenie. […]

Read More

Czynności notarialne z udziałem osób głuchych

  Stosownie do treści art. 87 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie jeśli osoba biorąca udział w czynnościach jest głucha, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może przywołać do czynności biegłego, zaś na życzenie takiej osoby notariusz powinien przywołać […]

Read More

Pełnomocnictwo pocztowe

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2014 roku, sygn. akt III CZP 20/14, w postępowaniu wszczętym po dniu wejścia w życie art. 139 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego pismo sądowe może zostać odebrane przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego udzielonego przed dniem 3 maja 2012 roku. Nowela Kodeksu postępowania cywilnego, która […]

Read More

Depozyt notarialny

  Zgodnie z art. 108 ustawy prawo o notariacie Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie papiery wartościowe albo pieniądze. Jest to bardzo prosty sposób zabezpieczenia transakcji, z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej, datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko […]

Read More

Zwolnienie z ponoszenia opłat notarialnych

  Zgodnie z art.6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w […]

Read More