KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Category: Prawo nieruchomości

Umowa przedwstępna a prawo pierwokupu

  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2014 roku, sygn. akt II CSK 292/13, brak w umowie przedwstępnej zastrzeżenia o nieskorzystaniu przez uprawnionego z ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości nie powoduje nieważności tej umowy. Ustawowe prawo pierwokupu to konstrukcja prawna mająca zastosowanie przy umowie sprzedaży nieruchomości osobie trzeciej o skutku zobowiązującym, a nie […]

Read More

Wnioski wieczystoksięgowe online

  Notariusze będą mogli składać wnioski wieczystoksięgowe online. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, notariusze uprawnieni będą do elektronicznego przesyłania wpisów do ksiąg wieczystych. Notariusze będą mogli również elektronicznie założyć księgę wieczystą. Dokumenty stanowiące załączniki do powyższych wniosków zachowają postać papierową. Powyższa nowelizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. […]

Read More

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

  Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego sygn. akt V CSK 425/13 zakup prawa użytkowania wieczystego w postępowaniu upadłościowym nie zwalnia z obowiązku zabudowania nieruchomości. W przedmiotowej sprawie spółka nabyła w 2004 roku od syndyka masy upadłości prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki. W dacie powyższego nabycia minął już termin do którego poprzedni użytkownik wieczysty zobowiązany był […]

Read More

Lokale Komunalne Warszawa

Mieszkańcy Warszawy zaskarżyli uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi i Naczelny Sąd Administracyjny przyznał im rację. W 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność dwóch paragrafów powyższej uchwały, a teraz Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 298/14) uznał za nieważne jeszcze trzy następne, czyli wykluczenie ze sprzedaży dużych, […]

Read More