KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Bankowe tytuły egzekucyjne niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż bank i jego klient są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron, a zatem powinny mieć więc równe możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. A na podstawie obecnie obowiązujących przepisów Prawa bankowego bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący orzeczenie sądu, z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy, w czasie którego klient mógłby podnieść merytoryczne zarzuty. Klient może bronić się przed bankowym tytułem egzekucyjnym tylko wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne na podstawie art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego, ponosząc pełną opłatę stosunkową (5 % od wartości roszczenia) i cały ciężar dowodzenia – w warunkach prowadzenia przeciwko niemu egzekucji wiążącej się z zajęciem majątku.
Zamiast bankowych tytułów egzekucyjnych dłużnicy mogą składać oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, sporządzane przez notariuszy w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.
Zakwestionowane przepisy, to jest art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 roku.
Sygnatura P 45/12.