KANCELARIA NOTARIALNA

Jacek Polański | Agnieszka Zielińska

Author: A. Zielińska

Bankowe tytuły egzekucyjne niezgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż bank i jego klient są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego, który jest oparty na zasadzie prawnej (formalnej) równości i autonomii woli stron, a zatem powinny mieć więc równe możliwości obrony swych praw i interesów wynikających z zawartej umowy. A na podstawie obecnie obowiązujących przepisów Prawa bankowego bank sam wydaje tytuł egzekucyjny, zastępujący […]

Read More

Opodatkowanie sprzedaży roszczeń do warszawskiej nieruchomości dekretowej

We wrześniu 1948 r. pełnomocnik rodziny złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej, a w 1952 r. właścicielom odmówiono tego prawa, zaś własność gruntu wraz z budynkami przeszła na rzecz państwa. W 2003 r. powyższe rozstrzygnięcia zostały unieważnione. Umową przedwstępną sprzedaży z dnia 27 maja 2011 r., sporządzoną przed notariuszem, wnioskodawca i pozostali spadkobiercy współwłaścicieli […]

Read More

Pokwitowanie ceny w akcie notarialnym objęte jest domniemaniem zgodności 
z prawdą, które może zostać obalone.

  Pokwitowanie stanowi potwierdzenie wykonania – jest ono źródłem wynikającego z jego treści domniemania, że świadczenie zostało spełnione (art. 462 Kodeksu cywilnego). Z punktu widzenia prawa procesowego, co do zasady, pokwitowanie jest dokumentem prywatnym w rozumieniu art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego i jako taki potwierdza jedynie, że osoba, która je podpisała złożyła tej treści oświadczenie. […]

Read More

Ważność umowy zbycia prawa wieczystego użytkowania

  W celu dokonania właściwej oceny skutków prawnych umowy zbycia prawa wieczystego użytkowania, nie zawierającej postanowień o przeniesieniu także prawa własności budynków, niezbędne jest zbadanie – w płaszczyźnie przesłanek przewidzianych w art. 65 § 2 kodeksu cywilnego – oświadczeń woli stron takiej umowy, co wymaga uwzględnienia poza warstwą werbalną także kontekstu sytuacyjnego; wynikające z art. […]

Read More

Niepodzielna wspólność małżeńska

  Wadliwy jest pogląd, zgodnie z którym, w wyniku śmierci jednego małżonków znajdującego się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, drugi małżonek nabywa w drodze spadku po pierwszym małżonku, po raz drugi, udział w tej samej nieruchomości, ponieważ, z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej, nie jest możliwe wyodrębnienie […]

Read More

Bieg terminu zasiedzenia nieruchomości

    Do biegu terminu zasiedzenia prawa własności nieruchomości nie zalicza się okresu jej posiadania w zakresie treści prawa użytkowania wieczystego – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 marca 2014 roku, sygn. akt III CZP 8/14. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w […]

Read More

Postanowienie o zakończeniu egzekucji może być podpisane tylko przez komornika

Upoważnienie aplikanta komorniczego przez komornika sądowego na podstawie art. 30 ust. 2 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) do samodzielnego wykonywania określonych czynności egzekucyjnych nie obejmuje wydania postanowienia o […]

Read More

Opodatkowanie VAT dostawy nieruchomości

    Przez pierwsze zasiedlenie ustawa o podatku od towarów i usług rozumie oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:   a)  wybudowaniu lub b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.   „Pierwsze […]

Read More

Zasiedzenie drogi publicznej

  Nie można zasiedzieć drogi publicznej – zakaz ten jednak nie zawsze dotyczy przyległego pasa (wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt IV CSK 556/13). Drogi publiczne są wyłączone z obrotu (res extra commercium), dlatego tez nie można ich zasiedzieć. Powyższy zakaz dotyczy jedynie dróg wykorzystywanych do prowadzenia ruchu drogowego, a nie takich – co do których […]

Read More

Czynności notarialne z udziałem osób głuchych

  Stosownie do treści art. 87 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie jeśli osoba biorąca udział w czynnościach jest głucha, notariusz jest obowiązany przekonać się, że treść czynności jest jej dokładnie znana i zrozumiała, z tym że notariusz może przywołać do czynności biegłego, zaś na życzenie takiej osoby notariusz powinien przywołać […]

Read More